Daň z nemovitých věcí 2018

Vloženo: 2/1/2018 Vložil: Miroslav Rytíř

Vlastníte zemědělskou půdu nebo jinou nemovitost? Pak byste měli každý rok platit daň z nemovitých věcí. Více informací o této dani naleznete v tomto článku.

Vlastníte zemědělské pozemky? Poté se vás týká daň z nemovitých věcí, pro přehledné informace si přečtěte tento článek.

Pokud vlastníte jakýkoliv pozemek, tak se vás každoročně týká daň z nemovitých věcí. V tomto článku se dozvíte, co je a co není předmětem této daně, kdo jsou její poplatníci, výši sazeb pro jednotlivé typy pozemků, zdaňovací období a další informace, které by vás měli zajímat.

Na úvod několik praktických tipů:

- daň řešte pokud možno na začátku ledna, protože v druhé polovině ledna se na finančních úřadech tvoří velké fronty

- pokud máte jen pozemky ve zjednodušené evidenci (bez digitalizace) a všechny jsou zahrnuty v nájemní smlouvě, nemusíte podávat daňové přiznání

- pokud máte více nemovitostí v jednom kraji (např. byt v Brně a pozemky u Znojma), jednáte vždy jen s jedním pracovištěm finančního úřadu v kraji

- pokud jste prodali veškeré nemovitosti v kraji, zašlete na příslušné pracoviště žádost, ve které žádáte o ukončení registrace z důvodu prodeje všech vašich nemovitostí v kraji

1. Předmět daně z nemovitosti

Předmětem této daně jsou pozemky vedené v katastru nemovitostí.

Osvobozeny od této daně jsou mimo jiné následující pozemky:

  • lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, (běžné lesy se tedy zdaňují).
  • vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb, (v praxi se tedy nezdaňují koryta a zamokřené plochy).
  • pozemky určené pro obranu státu.
  • pozemky, které jsou součástí jednotky (rozumí se bytové a nebytové), a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami.
  • pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb.

V praxi se u posledních dvou bodů jedná o to, že pozemky pod zastavěnou plochou budov se nezdaňují, ale zdaňuje se plocha domů a bytů. Touto problematikou se zde nezabýváme.

2. Poplatníci daně z nemovitosti

Poplatníkem daně z nemovitosti je vlastník daného pozemku. Tedy pokud například svůj pozemek pronajímáte, tak daň neplatí nájemce, ale vy.

Jedinou výjimkou jsou zemědělské pozemky bez digitalizace. Na výpisu z katastru je poznáte tak, že jsou označeny jako „parcela zjednodušené evidence“. Tato výjimka však platí pouze tehdy, pokud je pozemek v nájemní smlouvě se zemědělským subjektem, který tuto daň odvádí sám.

3. Výpočet výše daně z nemovitosti

Základ pro výpočet výše daně z nemovitostí je výměra pozemků. Pokud se na nich nacházejí stavby, tak se od pozemku odečte jimi zastavěná plocha. Získaná výměra se dále násobí cenou pozemku, sazbou daně a místním koeficientem.  Dále uvádíme jen podrobnosti k dani ze zemědělské půdy.

Cena půdy

Průměrné ceny půdy na 1 m2 pro orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty vyhlašuje pro jednotlivá katastrální území ministerstvo zemědělství (ceny můžete najít například zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-298)

Průměrné ceny pro hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb se udávají dle platných cenových předpisů k prvnímu lednu zdaňovacího období nebo lze použít částku 3,80 Kč.

Sazba daně

Sazby daně pro jednotlivé druhy pozemků ukazuje následující tabulka:

Druh pozemku

Sazba

Orná půda

0,75%

Chmelnice

0,75%

Vinice

0,75%

Zahrady

0,75%

Ovocné sady

0,75%

Trvalé travní porosty

0,25%

Rybníky s intenzívním a průmyslovým chovem ryb

0,25%

Hospodářské lesy

0,25%

U lesa stačí používat jednotnou sazbu ve výši 3,80 Kč/m2.


 4. Daňové přiznání a platba daně

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a daňové přiznání musí být odevzdáno do 31. ledna daného zdaňovacího období (tato daň se tedy platí na začátku roku, ne zpětně jako například daň z příjmů). Pokud jste však daňové přiznání podali již v minulých letech a nedošlo ke změně žádných okolností ohledně pozemku, znovu ho již podávat nemusíte. Změnu sazeb, místního koeficientu apod. vy sami řešit nemusíte.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitosti částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky splatná najednou, a to nejdéle do 31. května daného roku. Pokud je daň vyšší, je možné ji uhradit ve dvou stejných splátkách do 31. května a 30. listopadu, případně u zemědělců do 31. srpna a do 30. listopadu.

Formulář k podání daně z nemovitosti si můžete stáhnout zde.

Hledali jste jinou daň?